e-Public Relations
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
agencja interaktywna

pozycjonowanie stron

Tel: +48 69 21 00 167 Fax: 701 274 767 projektowanie stron www biuro@berrymedia.pl

Proponujemy sprawdzone rozwi?zania z zakresu e-marketingu, które przynios???? realne i rzeczywiste efekty, w postaci zwi????kszonej sprzeda??y, a tak??e lepszego postrzegania firmy oraz jej marki. Przed wyborem konkretnych dzia??a?? dokonujemy skrupulatn???? i dok??adn???? analiz????, na której b????dziemy opiera???? swoj???? prac????.
W sk??ad prac e-marketingowych wchodz???? nast????puj????ce dzia??ania:

Strategie internetowe
Specjalizujemy si???? przygotowywaniu indywidualnych i skierowanych na konkretne efekty strategii marketingowych, w sk??ad których wchodzi:
- Ocena aktualnego stanu na podstawie czynników zewn????trzny i wewn????trznych,
- Wybranie g??ównego i pobocznych celów strategii marketingowej,
- Dokonania wyboru najlepszej metody do osi????gni????cia zak??adanych efektów,
- Precyzyjne i optymalne zaplanowanie konkretnych dzia??a?? reklamowych,

Kreowanie wizerunku internetowego
Wykorzystuj????c sprawdzone i skuteczne metody kreowania tworzymy w taki sposób wizerunek marki, ??eby by??a jednoznacznie uto??samiana z wybran???? symbolik???? oraz budzi??a zaufanie i efektywnie oddzia??ywa??a na wzrost ilo??ci klientów.

SEO/SEM
W zakres SEO/SEM wchodz???? wszelkie dzia??ania marketingowe, poprzez które nast????puje wzrost ilo??ci odwiedzaj????cych dany serwis internetowe, a dzi????ki pozytywnym i d??ugotrwa??ym akcjom pozycja firmy ulega ugruntowaniu i wzmocnieniu. Powoduj???? one jednocze??nie dotarcie do konkretnych grup odbiorców, którzy s???? ??ci??le zainteresowani reklamowanymi produktami i us??ugami.

Marketing szeptany WOMM
Proponowane koncepcje marketingu szeptanego opieraj???? si???? przede wszystkim na zaanga??owaniu samych u??ytkowników Internetu do aktywnej promocji i kreowania pozytywnego wizerunku marki. Dzi????ki tego typu rozwi????zaniom stale powi????ksza si???? grono nowych potencjalnych odbiorców i jednocze??nie ro??nie ich zaufanie do danych produktów i us??ug.

e-Public Relations
Podejmowane i proponowane przez nas dzia??ania z zakresu e-public relations przyczyniaj???? si???? do poprawienia i pozytywnego wykreowania wizerunki marki. Poprzez tworzenie perswazyjnych tekstów, skuteczne formy reklamy oraz pozycjonowanie strony internetowej firma odniesie sukces zarówno na p??aszczy??nie sprzeda??y, jak i dobrego odbierania jej u potencjalnych klientów

 Design

Doskonale zdajemy sobie spraw????, jak wielki wp??yw na sukces witryny internetowej ma w??a??ciwie skomponowana szata graficzna. Wp??ywa ona nie tylko na postrzeganie samej strony, lecz przede wszystkim marki i stanowi jednocze??nie zach????cenie do skorzystania z us??ug, b????d?? produktów. Proponowane rozwi????zania s???? w ca??o??ci przygotowane i wykreowane pod wysokie wymagania zleceniodawcy.

Copywriting
Dobra i skuteczna oferta handlowa to nie tylko taka, która przyci????gnie wzrok, lecz równie?? spowoduje konkretn???? reakcj????. Kreatywno?????? i innowacyjno?????? po??????czona z ogromnym do??wiadczeniem powoduje, i?? tworzone przez nas teksty i slogany reklamowe maj???? charakter perswazyjny i celnie trafiaj???? w sedno i gusta klientów.

 

Agencja interaktywna Berrymedia oferuje solidne, skuteczne i kompleksowe wskazówki i rozwiązania dla branży z e-businessu, e-marketingu i e-consultingu. Zajmujemy się tworzeniem aplikacji dedykowanych systemów i oprogramowaniem dla firm. Naszą specjalnością jest również profesjonalne tworzenie stron internetowych WWW, Flash i HTML. Do naszych zadań należy również tworzenie portali internetowych, systemu zarządzania treścią (CMS), systemy intranetowe, kreowanie wizerunku internetowego, Web Usability, doradztwo konsultingowe i wiele, wiele innych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Sprawdź nas !